Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) az Egészégügyi Szolgálató és a Doklist.com (továbbiakban „Fél” és együttesen „Felek”) között létrejött Doklist Szolgáltatás szerződés (továbbiakban „Doklist Szerződés”, a Feltételekkel együtt pedig „Szerződés”) szerves részét képezik.


DEFINICIÓ ÉS ÉRTELMEZÉS

Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik vagy amennyiben a szöveg tartalmi követelményei nem kívánják másképp, a nagybetűvel írt szavak az 1. számú Függelékben meghatározott jelentéssel bírnak.


A jelen szerződés vagy bármely tartalmi eleme nem kíván a Felek között partnerségi, közös vállalkozási vagy megbízó és ügynök közötti jogviszonyt létrehozni, és ilyen értelmezésnek helye nincs. Egyik Félnek sincs felhatalmazása arra, hogy a másik Fél meghatalmazottjaként járjon el, vagy erre vonatkozó vállalást tegyen.


DOKLIST.COM SZOLGÁLTATÁS

Általános tiltások

Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy nem fog posztolni, feltölteni, benyújtani vagy elküldeni az Oldalon keresztül semmilyen olyan tartalmat, mely: (1) áthág, megsért vagy hűtlenül kezel egy harmadik félhez tartozó szabadalmat, védjegyet, kereskedelmi titkot, erkölcsi jogot vagy bármely más szellemi termékhez fűződő jogot, közzétételi jogot, magántitkot vagy védett adatot, vagy más módon megsért (vagy másokat a megsértésére ösztönöz) bármely vonatkozó törvényt, szabályt, rendeletet, előírást, bírósági vagy más hatósági végzést (együttesen 'Törvények '); (2) polgári jogi következményt von maga után; (3) hamis, téves, becsületsértő, félrevezető vagy megtévesztő; (4) rágalmazó, obszcén, pornográf, szexuális tartalmú, vulgáris vagy sértő linkek egy felnőtteknek szóló, pornográf vagy más módon szexuális tartalmú szolgáltatásra; (5) nyíltan szexuális tartalmú, illegális, erőszakos, diszkriminatív (többek között faj, nem, vallás, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy kor alapján) tartalom promótálása; (6) erőszakos vagy fenyegető, vagy erőszakos és fenyegető viselkedésre ösztönöz bármely természetes vagy jogi személyiség ellen.


A Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy tartózkodik a következőktől: (1) az Oldal, vagy az Oldal bármely elemének használata, megjelenítése, tükrözése vagy keretezése; (2) az Oldal, a Doklist.com informatikai rendszere, és a Doklist.com szolgáltatói technikai rendszere (admin felület nem publikus részeihez való hozzáférés vagy azokkal való manipulálás; (3) kísérlet arra, hogy kutassa, vizsgálja vagy tesztelje bármely Doklist.com rendszer vagy hálózat sebezhetőségét, vagy megszegjen bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedést; (4) a Doklist.com vagy bármely Doklist.com szolgáltató vagy harmadik fél (beleértve más használókat is) által alkalmazott technológiai eszköz kikerülése, megkerülése, eltávolítása, deaktiválása, korlátozása, megfejtése vagy bármely más módon ezek megkerülése; (5) kísérlet arra, hogy az Oldalhoz vagy a Doklist.com Admin Tartalomhoz hozzáférjen vagy azt keresse, továbbá Doklist.com Tartalom letöltése az Oldalon vagy a Doklist.com Admin oldalon keresztül bármely keresőprogram, szoftver, eszköz, megbízott vagy bármely más mechanizmus segítségével (beleértve a keresőprogramokat, robotokat, adatbányászati vagy bármely hasonló programokat), kivéve a Doklist.com által biztosított szoftvereket és/vagy keresőprogramokat és a harmadik felek által biztosított általánosan elérhető böngészőket; (6) kéretlen vagy nem engedélyezett reklám, promóciós anyag, e-mail, levélszemét, spam, lánclevél vagy bármely más reklámanyag küldése; (7) bármilyen metatag vagy más metaadat használata, mely Doklist.com védjegyhez vagy URL-hez kapcsolódik; (8) a TCP/IP csomag fejlécének vagy a fejléc bármely részének meghamisítása e-mailekben vagy hírcsoportokba való posztoláskor, vagy az Oldal és a Szolgáltatások használata bármely módon olyan információ küldésére, mely megváltoztatott, megtévesztő, vagy alkalmatlan a forrás megfelelő azonosítására; (9) kísérlet arra, hogy megfejtse, szétszedje, szétbontsa vagy visszafejtse az Oldalon vagy Admin oldalon található, vagy az azok használatához biztosított szoftvert; (10) akadályozza (vagy kísérletet tegyen annak akadályozására) a felhasználók, szolgáltatók vagy hálózatok hozzáférését, beleértve többek között az Oldalra vagy a Admin oldalra vírus küldését, túlterhelést, üzenetekkel való elárasztást, spammolást, vagy e-mail bombázást; (11) az Oldal vagy a Admin oldal más használóiról személyes adatok gyűjtése és tárolása; (12) bármely természetes vagy jogi személy megszemélyesítése vagy a velük való kapcsolat félrevezető bemutatása; (13) proxy szerverek vagy URL álcázás használata az Oldalhoz való hozzáféréskor; vagy (14) bármely harmadik fél ösztönzése arra, hogy a fent felsorolt dolgokat megtegye.


Monitorozás, kivizsgálás és jogorvoslat

Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Doklist.com fenntartja a jogot, hogy a fenti tiltások és feltételek esetleges megszegését kivizsgálja, és a szükséges esetben jogi lépéseket tegyen a törvények által nyújtott kereteket kihasználva. A Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Doklist.com nem kötelezhető arra, hogy monitorozza a Egészségügyi Szolgáltató Oldalhoz való hozzáférését vagy annak használatát, vagy hogy átnézze és szerkessze a Egészségügyi Szolgáltató Tartalmat; viszont fenntartja magának ezt a jogot, annak érdekében, hogy biztosítsa az Oldal megfelelő működését, hogy biztosítsa a Egészségügyi Szolgáltató jelen Feltételeknek való megfelelését, továbbá hogy a hatályos Törvényeknek megfeleljen, beleértve többek között bármely bírósági, hatósági vagy más kormányzati szerv által szükségesnek vélt és kibocsátott végzést vagy felhívást. A Doklist.com fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa a Egészségügyi Szolgáltató tartalmat vagy blokkolja az ahhoz való hozzáférést, beleértve többek között az olyan Tartalmat, melyről a Doklist.com saját hatáskörében úgy ítéli meg, hogy ellenkezik jelen Feltételekkel, a hatályos jogszabályokkal, vagy bármely más módon káros az Oldalra.


A Doklist.com által biztosított licensz

Amennyiben a Egészségügyi Szolgáltató betartja az itt meghatározott Feltételeket, a Doklist.com a Egészségügyi Szolgáltató számára egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem átengedhető jogot és licenszet biztosít bármely Doklist.com Tartalom megtekintéséhez, letöltéséhez és kinyomtatásához, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célból. Az Egészségügyi Szolgáltató nem jogosult arra, hogy az ebben a részben leírt licenszjogokat továbblicenszelje más felek számára. Az Egészségügyi Szolgáltató nem jogosult az Oldal vagy a Doklist.com tartalom használatára, másolására, módosítására, felhasználására származtatott munka készítésére, terjesztésére, licenszelésére, forgalmazására, átruházására, közzétételére, nyilvános bemutatására, sugárzására, streamelésére, közvetítésére, vagy más módon való kihasználására, kivéve az olyan eseteket, melyeket a jelen Feltételek kifejezetten megengednek. A jelen Feltételekben kifejezetten biztosított licenszeken és jogokon túl az Egészségügyi Szolgáltató nem jogosult más olyan licensz vagy jog használatára, melyet a Doklist.com vagy más licenszbirtokos szellemi tulajdona.


Az Egészségügyi Szolgáltató a licensz birtokában kizárólag belső üzleti célokból használhatja a Doklist.com Tartalmat, olyan mértékben, ahogy a vonatkozó Admin oldall Szolgáltatásokhoz való hozzáférés a Partner részéről ezt megkívánja (vagyis az ingyenesen biztosított illetve a Szolgáltatások előfizetéséhez kapcsolódó szolgáltatások).


Az Egészségügyi Szolgáltató által biztosított licensz

Azáltal, hogy a Egészségügyi Szolgáltás tartalmat az Oldalon vagy a Admin oldal Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé teszi, az Egészségügyi Szolgáltató a Doklist.com számára egy világszerte használható, nem kizárólagos, nem visszavonható, örökös, átruházható és jogdíjmentes jogot és licenszet biztosít, mellyel az Egészségyügyi szolgáltatás tartalom továbblicenszelhető, használható, megtekinthető, másolható, szerkeszthető, módosítható, terjeszthető, licenszelhető, átruházható, közzétehető, nyilvánosan bemutatható, sugározható, streamelhető, közvetíthető, hasznosítható és más módokon használható, olyan mértékben, ahogy az Doklist.com Szolgáltatás biztosítása azt szükségessé teszi. Az Egészségügyi Szolgáltató a Doklist.com számára biztosítja a jogot és licenszet a Szolgáltatástartalom (beleértve az Egészségügyi Szolgáltatót) használatához, forgalmazásához, promótálásához, megjelenítéséhez, felhasználásához és bármely más hasznosításához (legyen a hasznosítás helye akár az Oldal, akár a Doklist.com oldal Szolgáltatások, akár web marketing (beleértve a pay per click-et, a bannereket és más online hirdetési módokat) vagy e-mail marketing célú), olyan mértékben, ahogyan az Egészségügyi Szolgáltató érdeke ezt megkívánja. A Doklist.com irányítja az online és e-mail marketing kampányokat saját belátása szerint, és ennek pénzügyi terheit maga viseli. A Doklist.com nem tart igényt az Egészségügyi Szolgáltatástartalom birtoklási jogára, és a jelen Feltételek semmilyen módon nem korlátozzák az Egészségügyi Szolgáltató a Egészségügyi Szolgáltatástartalom tulajdonosi jogának gyakorlásában.


A Doklist.com a jelen szerződésben meghatározott jog és licensz hatályán túl nem fogja közzétenni, nyilvánosan megjeleníteni vagy előadni vagy bármely más módon elérhetővé tenni a nyilvánosság számára a Egészségügyi szolgáltaátstartalmat az Egészségügyi Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül. Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy ezt a hozzájárulást nem fogja visszatartani, késleltetni, vagy feltételeket támasztani vonatkozásában, hacsak azt nem észszerű határokon belül teszi. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató jóváhagyja az ilyen használatot, a Egészségügyi Szolgáltató ugyanazokat a jogokat és licenszeket biztosítja ezeknek a Egészségügyi Szolgáltatástartalmaknak a vonatkozásában, amiket a jelen szerződés leír. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató nem egyezik bele a Egészségügyi Szolgáltatástartalom ilyen irányú hasznosításába, a Doklist.com változatlanul felszámolja a Egészségügyi Szolgáltatónak a vonatkozó Egészségügyi Szolgáltató oldal Szolgáltatási díjakat (ezek leírását lásd lent).


Tulajdonjog és minden más jog fenntartva

Anélkül, hogy ezzel korlátozni kívánná a Feltételekben szereplő bármely megfogalmazást, az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az Oldal, az Admin oldal Szolgáltatások és a Doklist.com Tartalom (beleértve minden, a Doklist.com által létrehozott tartalmat (pl.: a Doklist.com által létrehozott egészségügyi szolgáltatásleírások fordításai)) szabadalom-, védjegy- és adatvédelem és más Törvények védelme alatt állnak, valamint hogy az Oldal, a Admin oldal Szolgáltatások és a Doklist.com Tartalom (beleértve minden ezekhez kapcsolódó szellemi termékhez való jogot) a Doklist.com és a megfelelő védjegytulajdonosok kizárólagos tulajdonában állnak. Ezenkívül az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy minden az Oldalon, az Admin oldal Szolgáltatásokban vagy a Doklist.com Tartalomban megjelenő védjegy a Doklist.com illetve a védjegyet biztosító harmadik fél tulajdona. Az Egészségügyi Szolgáltatónak nem áll jogában az Oldalon, az Admin oldal Szolgáltatásokban vagy a Doklist.com Tartalomban megjelenő védjegyek, szabadalmak vagy bármely más szellemi termék tulajdonjogát eltávolítani, megváltoztatni, elfedni vagy elbitorolni. Az Egészségügyi Szolgáltató és a Doklist.com közötti esetleges viták elkerülésére leszögezzük, hogy minden Doklist.com használatára bocsátott Egészségügyi Szolgáltatás tartalom a Egészségügyi Szolgáltató tulajdona (kivéve az ilyen tartalmakról a Doklist.com által készített fordításokat, melyek a Doklist.com kizárólagos tulajdonát fogják képezni).


Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Doklist.com előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (a) a Doklist.com Tartalom (vagy annak bármely része vagy (b) az Oldal vagy annak bármely része (beleértve az általános dizájnt, bizonyos elemeket illetve csak az oldalra jellemző elemeket) bármely elemének reprodukálása, másolása, használata, belefoglalása, közzététele vagy terjesztése a Doklist.com Oldalon vagy az Admin oldal Szolgáltatásokban bármely célból tilos. Az Egészségügyi Szolgáltató az itt kifejezetten biztosított jogokkal élhet, a Doklist.com minden egyéb jogot fenntart. Amennyiben a Doklist.com úgy ítéli meg, hogy a Egészségügyi Szolgáltató saját weboldala jelentősen vagy megtévesztően hasonlít az Oldalra vagy annak bármely elemére, felszólíthatja az Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a kérdéses részt (saját költségén) megváltoztassa, módosítsa vagy kiegészítse. A Egészségügyi Szolgáltató minden ilyen jellegű méltányos kérésnek haladéktalanul eleget fog tenni.


Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja azt, hogy nem fog a Doklist.com márkatársainak (beleértve az olyan társvállalatokat, mint a Etheal) kárt okozni azáltal, hogy olyan kulcsszavakat vásárol, mely a Doklist.com vagy a cégcsoport bármely más vállalatának szellemi tulajdonába tartozik.


Az Egészségügyi Szolgáltató nem fogja a Admin oldal Szolgáltatásokat szétbontani, visszafejteni vagy a forráskódot bármely más módon származtatni vagy felépíteni; valamint az Egészségügyi Szolgáltató nem használhatja a Szolgáltatásokat, kivéve, ha az a Szerződés szerint történik és annak érdekeit szolgálja. Ez a rendelkezés a szerződés hatályán túl is korlátlan ideig érvényben marad.


Az Egészségügyi Szolgáltató felelőssége

Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az Egészségügyi Szolgáltató kizárólagos felelőssége minden olyan tartalom, amit az Oldalon vagy a Admin oldal Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tesz. Ennek megfelelően, az Egészségügyi Szolgáltató vállalja és garantálja azt, hogy: (1) az Egészségügyi Szolgáltató a Tartalom kizárólagos jogtulajdonosa (kivéve a Doklist.com által létrehozott vagy generált tartalmakat), illetve rendelkezik a jogokra vonatkozó megfelelő licenszekkel és felhatalmazásokkal arra, hogy a jogokat a Doklist.com számára elérhetővé tegye, a jelen Feltételekben meghatározottak szerint; (2) a Tartalom, annak posztolása, feltöltése, publikálása, benyújtása vagy közvetítése, a Tartalom (vagy annak bármely elemének) használata a Doklist.com által a jelen Feltételekben meghatározottak szerint az Oldalon vagy az Oldalon keresztül semmilyen módon nem szegheti meg, bitorolhatja vagy sértheti egy harmadik fél szabadalomhoz, védjegyhez, kereskedelmi titokhoz, erkölcsi joghoz vagy más szellemi termékhez való tulajdonjogát, vagy nyilvánossághoz vagy magántitokhoz való jogát, illetve nem sérthet semmilyen vonatkozó törvényt, illetve nem eredményezheti annak megsértését.


A Doklist.com által feldolgozott adatok

Alkalmazás: A jelen cikkely a személyes adatok Doklist.com által történő feldolgozására vonatkozik, mely az Admin oldal szolgáltatás biztosítása során történik. A személyes adatok ilyen jellegű feldolgozására a Doklist.com általános adatkezelési irányelvei vonatkoznak.


Személyes adatok kezelésének módjai, a felhasználás hatálya: A Doklist.com az Admin oldalon gyűjtött, vagy az Egészségügyi Szolgáltató részéről a Doklist.com-nak átadott személyes adatokat az Egészségügyi Szolgáltató utasításainak megfelelően, az Admin oldal szolgáltatás keretein belül fogja kezelni, a jelen Szerződés hatályos ideje alatt.


Adatvédelmi érintettek: az adatvédelmi érintettek a végfelhasználók.


A személyes adatok fajtái: Az Egészségügyi Szolgáltató saját belátása szerint dönti el, milyen adatokat küld a Doklist.com-nek feldolgozásra. A Doklist.com által feldolgozott adatok a következő kategóriákba tartozhatnak: végfelhasználók és z Egészségügyi Szolgáltató személyes adatai és kapcsolattartási adatai, beleértve a nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet, IP címet, egyedi felhasználói azonosítót (pl. süti azonosítója), hitelkártyaadatokat, valamint a foglalási adatokat, beleértve a foglalással kapcsolatos kommunikációt.


Az Egészségügyi Szolgáltató részéről vagy a nevében a Doklist.com-nek átadott végfelhasználói adatok feldolgozása tekintetében a hatályos törvényeknek megfelelően az Egészségügyi Szolgáltató lesz az adatkezelő, és a Doklist.com lesz az adatfeldolgozó. Ez nem vonatkozik az olyan személyes adatokra, melyeket a Doklist.com gyűjt az Admin oldalon elhelyezett sütik segítségével.


A Doklist.com semmilyen értelemben nem tehető felelőssé az adott Terméknél megjelenő árak miatt (beleértve az adókat, díjakat vagy más fizetendő terheket) (beleértve azok hibás megjelenését, vagy az esetlegesen hiányzó információkat is). A Doklist.com nem tartozik felelősséggel z Egészségügyi Szolgáltató felé nyilvánvaló hibák esetén (a nyomtatási hibákat is beleértve) (az ilyen hibák esetén a megjelenített információ nem érvényes és nem kötelező érvényű). Minden különleges ajánlatot és promóciót erre vonatkozó jelöléssel kell ellátni.


A Doklist.com elhárít minden felelősséget a Doklist.com oldalon kínált termékek és szolgáltatások használatával, érvényességével, minőségével, megfelelőségével és teljes körű közzétételével kapcsolatban, és nem vállal semmilyen jellegű törvényi, szerződéses vagy más jellegű felelősséget, szavatosságot vagy feltételeket, beleértve a forgalmazhatóságra, tulajdonjogra, jogtisztaságra vagy egy bizonyos célra való megfelelésre vonatkozó törvényi szavatosságot is. Az Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy megértette és elfogadja azt, hogy a termékkel/szolgáltatással kapcsolatban mindenért a Értékesítő/Beszállító vállalja a felelősséget (beleértve az Értékesítő/Beszállító által vállalt szavatosságot és garanciákat). A Doklist.com nem tekinthető az Doklist.com-on kínált termék vagy szolgáltatás (viszont)eladójának. A termékkel/szolgálatással kapcsolatos minden panaszt és igényt (beleértve a (speciális/promóciós) árakat, a szabályzatot, illetve az Ügyfelek kéréseit is) az Értékesítő/Beszállító fog kezelni. A Doklist.com elhárít mindennemű felelősséget az ilyen panaszokkal, igényekkel és (termék)szavatossággal kapcsolatban.


DÍJAK, LETÉT, SZÁMLÁK ÉS A FIZETÉS MÓDJA

Díjak, Jutalék és Letét

Az Egészségügyi Szolgáltató díjat fizet Doklist.com-nak az végfelhasználó közvetítése után, aki Doklist.com oldalon elérhetőségei (név, email cím, telefonszám) megadása után szeretné Egészségügyi Szolgáltató szolgáltatásait igénybe venni, ajánlatot kérni Egészségügyi szolgáltatóról (továbbiakban Lead). Egy végfelhasználó egy időpontban több Egészségügyi Szolgáltatótól is kérhet ajánlatot.

Az Egészségügyi szolgáltató előre fizetéssel egyenleget vezet Doklist.com oldalon, melynek változását Admin oldalon tudja nyomonkövetni. Az Egészségügyi szolgáltató forint, euro, bitcoin, ethereum vagy HEAL tokennel tudja egyenlegét feltölteni Doklist.com oldalon.

A díjak nem visszatéríthetőek és nem érvényteleníthetőek. A végfelhasználó közvetítése utána fizetett díj minden esetben levonásra kerül az Egészségügyi Szolgáltató által Doklist.com oldalon vezetett egyenlegéből, végfelhasználó megjelenésétől és válaszadásától függetlenül. A Doklist.com oldalon vezetett egyenleg nem kamatozik.

A végfelhasználók közvetítése után fizetett díj mellett egyszeri regisztrációs díjat köteles Egészségyüi Szolgáltató fizetni, mely szerződésbontás esetén és egyéb körülmény esetén sem kerülhet visszatérítésre.Számlázás és (késői) fizetés

A Doklist.com a Szerződésben foglaltaknak megfelelően fog az Egészségügyi Szolgáltató felé számlázni, és a számlát postai úton, elektronikusan, (e)faxon vagy e-mailben küldi el.


A fizetés módja közvetlen átutalás (a Doklist.com által meghatározott számlaszámra vagy ethereum számlára). A kétségek elkerülése végett leszögezzük, hogy bármely más fizetési mód (úgymint csekk, vagy kifizető ügynökség) feldolgozása nem lehetséges, ezáltal nem elfogadható a Doklist.com számára. A kifizetéssel kapcsolatban minden felmerülő költség, úgymint a bank által felszámított díjak, crypto eszköz utalás díja az Egészségügyi Szolgáltatót terhelik.


A kiszámlázott összegeket az Egészségügyi Szolgáltató a megfelelő pénznemben (és átváltási árfolyamon, ha alkalmazandó) fizeti ki, a számlában foglaltaknak megfelelően. A Doklist.com saját hatáskörében eldöntheti, hogy egy nagyobb pénznemben állítja ki a számlát (például EUR, USD vagy GBP), crypoeszközben (BTC, ETH, HEAL) vagy az Egészségügyi Szolgáltató helyi pénznemében.

A számla esedékességen túli fizetése esetén a Doklist.com jogosult törvényes kamatot, valamint méltányos mértékű kártalanítási összeget felszámítani, és/vagy felfüggeszteni a Szolgáltatást, fizetési felszólítás küldése nélkül.


Amennyiben vita alakul ki a Doklist.com és az Egészségügyi Szolgáltató között egy számlát illetően, az érintett számla nem vitatott része továbbra is kifizetendő a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, függetlenül a vita jellegétől és annak állásától.


Az Egészségügyi Szolgáltató felelőssége a Doklist.com-nak kifizetendő összegekkel kapcsolatos megfelelő adók visszatartása és bevallása, az érintett adótörvényeknek és az adóhatóságok követelményeinek megfelelően. Az Egészségügyi Szolgáltató felelőssége a Szerződés hatálya alá eső minden kifizetéssel kapcsolatos adó kifizetése, beleértve az adóhatóság által esetlegesen kirótt késedelmes fizetéshez kapcsolódó büntetéseket és kamatokat; illetve a Szerződés hatálya alá eső kifizetésekkel kapcsolatban elmulasztott befizetés, adó, vagy bevallás következményeként kirótt büntetés vagy kamat kifizetése. Erre irányuló kérés esetén az Egészségügyi Szolgáltató kizárólagos felelőssége egyezségre jutni az adóhatósággal a Szerződés hatálya alatti kifizetések adózási módját illetően. A Doklist.com első kérését követően az Egészségügyi Szolgáltató haladéktalanul elküldi a Doklist.com-nak a Szerződés hatálya alá tartozó kifizetésekhez kapcsolódó adók befizetéséről szóló adóbizonylatok/adómentességi bizonylatok (fény)másolatait. Az Egészségügyi Szolgáltató kijelenti és kötelezettséget vállal aziránt, hogy egészségügyi szolgáltatóként regisztrálva van a megfelelő adóhatóságoknál (beleértve a helyi adókat kivető törvényes intézményeket).


ADATVÉDELEM

Ez a cikkely határozza meg azokat a feltételeket, amelyek szerint a Doklist.com Adatfeldolgozóként Személyes adatokat kezel, amelyeket az Egészségügyi Szolgáltatótól vagy annak megbízásából harmadik féltől kapott (vagy amelyekhez annak során jutott, hogy az Egészségügyi Szolgáltatónak a Szolgáltatásokat biztosította) abból a célból, hogy Szolgáltatást nyújtson az Egészségügyi Szolgáltató nak,


Az Egészségügyi Szolgáltató a felelős mindenkor azért, hogy megfeleljen a hatályos adatvédelmi törvényeknek. Az Egészségügyi Szolgáltató garantálja, hogy minden Személyes adat, amit a Doklist.com dolgoz fel, összhangban van a jogszabályokkal, beleértve a következőket korlátozás nélkül: (a) biztosítja, hogy minden Személyes adatot tisztességesen és jogszerűen gyűjtenek és dolgoznak fel, illetve, hogy az Adatvédelmi érintettek beleegyezését kérték, ahol szükséges; és (b) biztosítja, hogy minden Személyes adat pontos és naprakész, valamint azt, hogy az Adatvédelmi érintetteket méltányosan tájékoztatják a Doklist.com által végrehajtandó Feldolgozásról, a jelen Szerződésben rögzített Szolgáltatás szerint.


Az Egészségügyi Szolgáltató nak kártalanítani és kármentesítenie kell a Doklist.com-et minden jogigénnyel, harmadik fél vagy felügyelő hatóság igényével, veszteséggel, kárral és kiadással kapcsolatban, ami ennek a Cikkelynek a megszegéséből adódik.


Doklist.com biztosítja, hogy munkatársai, akiknek hozzáférése van a Végfelhasználói adatokhoz, kötelesek megőrizni a Végfelhasználói adatok bizalmas jellegét.


Doklist.com rendelkezik a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, hogy megóvja a Végfelhasználói adatokat a jogtalan vagy jogellenes feldolgozással, és véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy megváltoztatással szemben.


A Doklist.com késedelem nélkül értesíti az Egészségügyi Szolgáltatót, ha tudomására jut a Végfelhasználói adatok véletlen vagy jogtalan megsemmisítése vagy véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogellenes hozzáférés a Doklist.com rendszerén keresztül, és méltányos segítséget kell nyújtania az Egészségügyi Szolgáltató nak az adatsértés kivizsgálása és hatásainak enyhítése.


Az adatfeldolgozást és az elérhető információkat figyelembe véve a Doklist.com a lehetőségekhez mérten igyekszik segítséget nyújtani az Egészséügyi Szolgáltatónak, olyan esetekben, amikor az Egészségügyi Szolgáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik egy végfelhasználó adatkérését követően, ahogyan az a 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletében szerepel, valamint olyan esetekben, amikor az Egészséügyi Szolgáltatónak az Adatvédelmi Rendeletben szereplő 32-36 ban felsorolt feltételeknek kell megfelelnie. Az esetlegesen felmerülő költségek az Egészségügyi Szolgáltatót terhelik.


A Doklist.com kizárólag akkor fogja a Végfelhasználó adatait külföldön feldolgozni vagy oda átvinni, amennyiben az ilyen feldolgozás vagy átvitel megfelel az európai adatvédelmi törvényeknek.


Az Egészségügyi Szolgáltató ezennel általános írásbeli felhatalmazást ad a Doklist.com-nek alvállalkozók használatára (az Artisan Group Kft.-tis beleértve). Az európai adatvédelmi törvény által megengedett mértékben a Doklist.com alvállalkozókat vehet igénybe az európai általános adatvédelmi rendelet 28 (2) és (4) cikkelyei vonatkozásában.


Amikor a Doklist.com az Adatkezelő


A Szolgáltatások biztosításakor a Doklist.com saját elemzési céljaira személyes adatokat is gyűjt és feldolgozza azokat. A Doklist.com adatvédelmi irányelvei általános tájékoztatást tartalmaznak arról, hogy a Doklist.com hogyan dolgozza fel a személyes adatokat.


A Doklist.com által gyűjtött személyes adatok elemzési céljai közé tartozik többek között annak megvizsgálása, hogyan használják a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatások egyes részeit, tesztek futtatása, termékfejlesztés, karbantartás, fejlesztés és trendek figyelése (továbbiakban: Elemzések). A Doklist.com-nek jogos gazdasági érdeke fűződik az Elemzések végzésére. Az Elemzések eredményeiről jelentések készülhetnek a Doklist.com belső felhasználására, de meg is oszthatja azokat a vállalaton kívül, harmadik felekkel is.


ÜZENETKÜLDÉS

Üzenetküldő eszközök

A Doklist.com az Egészségügyi Szolgáltatónak nyújtott szolgáltatásai részeként közvetítő félként léphet fel az Egészségügyi Szolgáltató, a Végfelhasználó és/vagy egy harmadik fél közötti kommunikációban (továbbiakban: Üzenetküldő szolgáltatás), a Doklist.com saját eszközeit használva. A Doklist.com az Üzenetküldő szolgáltatáson keresztül való kommunikációt (továbbiakban: Kommunikáció) az Egészségügyi Szolgáltatóokra vonatkozó Adatvédelmi irányelvekben foglaltaknak megfelelően fogja feldolgozni. Az Egészségügyi Szolgáltatóezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy beleegyezik a Kommunikáció Doklist.com által való feldolgozásába (beleértve a kommunikáció feldolgozását, fogadását, hozzáférését, elemzését és szűrését a Doklist.com részéről), valamint kijelenti, hogy a hatályos törvények által előírt mértékig időben tájékoztatja a munkatársait, ügynökeit, képviselőit és más érintett személyeket a Kommunikáció (mely személyes adatokat is tartalmazhat) Doklist.com által való feldolgozását illetően.


SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

Szavatosság

Mindkét Fél kijelenti és kötelezettséget vállal az iránt, hogy a jelen Szerződés hatályos ideje alatt:

(i) teljeskörű vállalati felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy a Szerződést megkösse, illetve az abban vállalt kötelezettségeinek eleget tegyen;

(ii) minden előírt lépést elvégzett, ami szükséges a Szerződés megkötéséhez, illetve annak teljesítéséhez;

(iii) a Szerződésben előírt kötelezettségek a Felek számára törvényileg kötelező érvényűek, és

(iv) a Fél vállalja, hogy a kínált termékek és/vagy elvégzett szolgáltatások vonatkozásában mindenben követi a vállalata illetékessége szerinti vonatkozó összes törvényt.


Az Egészségügyi Szolgáltató kijelenti és vállalást tesz a Doklist.com felé az iránt, hogy a Szerződés hatályos ideje alatt:

(i) az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezik a szükséges jogokkal és felhatalmazásokkal (a) az Egészségügyi Szolgáltató, illetve (b) az Egészségügyi Szolgáltató leírásában szereplő, illetve az azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok (akár az Oldalon való használatkor, akár a Szolgáltatásokban vagy azok érdekében való használatkor) felhasználásához, működtetéséhez illetve birtoklásához (amelyik alkalmazandó), (tovább)licenszeléséhez illetve a Doklist.com számára az Oldalon való megjelenítés lehetővé tételéhez,

(ii) jelen Szerződés aláírása illetve megkötése, valamint a Szerződésben rögzített megfelelő kötelezettségek Egészségügyi Szolgáltató által való teljesítése a Doklist.com felé (beleértve a Szerződés által garantált (tovább)licencelést és az Egészségügyi Szolgáltató Tartalom biztosítását illetve elérhetővé tételét) (i) nem szegi az Egészségügyi Szolgáltató harmadik fél felé vállalt szerződési kötelezettségét, illetve (ii) nem sérti harmadik fél szellemi tulajdonhoz való jogát (beleértve a szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat vagy adatbázishoz fűződő jogot);

(iii) az Egészségügyi Szolgáltató és vezetője/vezetői, valamint (közvetett, közvetlen és tényleges) tulajdonosai (valamint azok vezetői) semmilyen módon nem hozhatók kapcsolatba, nem részesei, nem rokonai, nem állnak befolyása vagy irányítása alatt illetve nem állnak tulajdonában a következőknek:

(a) terroristák és terrorista szervezetek;

(b) olyan személyek, akik (i) biztonsági kockázatot jelentenek és rajta vannak a U.S. Department of Treasury OFAC (Office of Foreign Assets Control) SDN tiltólistáján, (ii) kereskedelmi embargó, vagy pénzügyi, gazdasági vagy kereskedelmi szankciók alatt állnak, és

(c) olyan felek / személyek, akiket már elítéltek pénzmosásért, vesztegetésért, csalásért vagy korrupcióért.


A Doklist.com első kérését követően az Egészségügyi Szolgáltató haladéktalanul együttműködik és segíti a Doklist.com-et (biztosítva minden, méltányosan igényelt információt) az Egészségügyi Szolgáltató és az Egészségügyi Szolgáltató tényleges tulajdonosának, ügyvezetőjének és/vagy irányítójának azonosításában, továbbá haladéktalanul értesíti a Doklist.com-et, amennyiben a fent felsorolt vállalások és garanciák bármelyike is sérül.


Felelősségkizárás

Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, egyik Fél sem tesz a Szerződés tárgyára vonatkozó kifejezett vagy törvényi kijelentést és vállalást (többek között eladhatóságra vagy egy adott célra való megfelelésre), és a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden ilyen felelősséget és vállalást kizár.


Az Oldal, a Szolgáltatások és a Doklist.com Tartalom (beleértve a Jogi Dokumentumokat) megtekintett állapotban és elérhetőség függvényében kerülnek átadásra, mindenféle kifejezett vagy törvényes garancia vállalása nélkül. Ezenkívül a Doklist.com határozottan kizár minden (kifejezett vagy törvényi) eladhatóságra, egy adott célra való megfelelésre, békés használatra vagy jogtisztaságra vonatkozó garanciát, mely a termék vagy szolgáltatás kereskedelmi vagy más használata során felmerülhet. A Doklist.com nem vállal arra vonatkozó garanciát, hogy a Doklist.com Tartalom (a) megfelel az Egészségügyi Szolgáltató követelményeinek, (b) megfelel az adott törvényeknek, vagy (c) zavartalan, biztonságos és hibamentes módon elérhető. A Doklist.com nem vállal az Oldalon vagy Szolgáltatásokon keresztül beszerzett tartalom vagy szolgáltatás minőségére vonatkozó semminemű garanciát, továbbá nem garantálja a tartalom pontosságát, időszerűségét, hitelességét, teljességét vagy megbízhatóságát, ideértve a végfelhasználót vagy más felhasználót érintő tartalmat, amihez az Egészségügyi Szolgáltató az Oldalon vagy Szolgáltatásokon keresztül jutott. Az egyértelműség érdekében kijelentjük, hogy a jelen Szerződésben kifejezetten vállalt garanciákon túl a Doklist.com Oldaláról vagy Szolgáltatásain keresztül megszerzett semmilyen információval kapcsolatban (legyen az szóbeli vagy írásbeli) a Doklist.com nem vállal semminemű garanciát.


A Szolgáltatások részeként a Doklist.com időnként létrehoz, befogad, összeállít, kezel, kínál, elérhetővé tesz, használ és intéz az Oldal végfelhasználóit, az oldal látogatóit vagy az Egészségügyi Szolgáltató vendégeit érintő olyan jogi dokumentumokat (többek között felhasználási feltételek, titoktartási nyilatkozat, (lemondási/meg nem jelenési) feltételek, gyakran ismételt kérdések, továbbiakban együttesen: Jogi Dokumentumok), melyek az Egészségügyi Szolgáltatóelőnyét szolgálják, illetve a Parner használhatja azokat az Oldalon vagy saját termékeihez és szolgáltatásaihoz. A Doklist.com nem tesz arra vonatkozó vállalást és nem vállal garanciát (és kizár minden ilyen irányú felelősséget), hogy ezek a Jogi Dokumentumok (i) megfelelnek bármely vonatkozó törvénynek, és hogy ezek (ii) érvényesek, kötelező érvényűek és betarthatóak. Az Egészségügyi Szolgáltató saját felelőssége és kockázata a Jogi Dokumentumok használata, és az Egészségügyi Szolgáltatót arra biztatjuk, hogy kérjen (saját költségén) jogi tanácsot a Jogi Dokumentumok törvényességét, érvényességét, kötelező érvényét és betarthatóságát illetően.


A Doklist.com nem garantálja a Szolgáltatásokhoz és a (web)oldal(ak)hoz való folyamatos és zavartalan hozzáférést, mivel ezt a hozzáférést számos olyan tényező befolyásolhatja, mely nincs a Doklist.com irányítása alatt. Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az Oldalhoz és Szolgáltatásokhoz való hozzáférés telekommunikációs és más internetes szolgáltatások függvénye. Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi a (mobil)internettel, kommunikációval és szélessávval járó nehézségeket, úgymint a (mobil)hálózat, kapcsolat, rendszer és szerverek eltérő sebessége és torlódása, melyek zavart, késedelmet vagy nehézséget okozhatnak az Oldal elérésében, böngészésében, navigálásában vagy használatában. A Doklist.com nem tehető felelőssé az Oldallal vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos semmilyen tervezett vagy nem tervezett (akár az egész Oldalt, akár bármely részét érintő) áramkimaradásért, állásidőért, zavarért, hibáért vagy elérhetetlenségért (legyen a zavar oka akár karbantartás, upgrade, frissités vagy bármi más). Az Egészségügyi Szolgáltató kizárólagos felelőssége, hogy saját költségén beszerezze és karbantartsa a telekommunikációs és más internetes szolgáltatásokat, eszközöket és programokat, amik az Oldal és a Szolgáltatások eléréséhez szükségesek, beleértve (nem kizárólagosan) az ezekhez kapcsolódó összes díjat, költséget, adót, vagy bármely más kiadást.


Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a törvény által megengedett legnagyobb mértékig az Egészségügyi Szolgáltató vállalja az összes olyan kockázatot (legyenek azok az Egészségügyi Szolgáltató számára akár ismertek vagy ismeretlenek) melyek az Oldal, a Szolgáltatások és a Doklist.com Tartalom Partner által való használatából és eléréséből erednek. Az előzőeket korlátozni nem kívánva, az Egészségügyi Szolgáltató azt is tudomásul veszi és azzal egyetért, hogy a Doklist.com (a vonatkozó törvények által megengedett mértékig) nem lesz felelős semmiféle igény, intézkedést kiváltó ok, per, pénzbüntetés, veszteség, kár, költség és ráfordítás (beleértve a méltányos mértékű ügyvédi díjakat) (a továbbiakban együttesen " Igények") vonatkozásában, mely jelen Szerződéssel, vagy a z Egészségügyi Szolgáltatás oldalhoz, Szolgáltatásokhoz vagy Doklist.com Tartalomhoz való hozzáféréséből vagy annak használatával kapcsolatosan, vagy a következő esetek vonatkozásában merülnek fel: (1) személyes vagy testi sértés vagy halál, illetve érzelmi kár; (2) olyan interakció vagy találkozó, mely az Egészségügyi Szolgáltató és az Oldal vagy a Szolgáltatások más ügyfelei illetve használói, illetve más, az Oldal vagy Szolgáltatások használata során kapcsolatba került személyek között jön létre, (3) adatok elvesztése vagy sérülése, elvesztett kommunikáció, vagy bármi más, az Egészségügyi Szolgáltató által az Oldalhoz, a Szolgáltatásokhoz, vagy a Doklist.com Tartalomhoz való hozzáféréshez használt telekommunikációval vagy internetszolgáltatással (vagy ilyen szolgáltatások működésképtelenségével) kapcsolatos veszteség vagy kár; (4) a Doklist.com jelen Szerződéssel kapcsolatos mulasztása, késedelme vagy nem teljesítése, amennyiben ezek minden ésszerű erőfeszítés ellenére általa nem befolyásolható tényezők következményei (beleértve a vis majort); (5) a szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy nem helyénvaló használata; (6) a Szolgáltatásokkal vagy az Oldallal összefüggésben olyan szoftverek használata, mely nem kompatibilis a Doklist.com által használt szoftverrel vagy rendszerrel; valamint (7) bármilyen egyéb kár, mely az Egészségügyi Szolgáltató vagy más harmadik fél tevékenységéből vagy mulasztásából ered, legyen a kárigény alapja garancia, szerződés, szerződésen kívüli károkozás (beleértve a mulasztást is), a termékért való felelősség vagy bármely más jogi elmélet; függetlenül attól, hogy a Doklist.com értesítve lett-e ilyen lehetséges Igényekről, még akkor is, ha a jelen Szerződésben részletezett korlátozott jogorvoslat a kívánt célt nem érte el.


Az előzőeket korlátozni nem kívánva, az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy amennyiben bármely jelenlegi vagy a Szerződés vonatkozásában a későbbiekben felmerülő Igénnyel összefüggésben mégis megállapítják a Doklist.com, vagy bármely más a létrehozásban, előállításban vagy terjesztésben résztvevő (jogi) személy felelősségét, a Doklist.com semmilyen körülmények között nem lesz felelős semmilyen járulékos, speciális, büntető jellegű, erkölcsi vagy következményes veszteség vagy kár, beleértve többek között a termelés, profit vagy bevétel kiesését, szerződéstől való elesést, hírnévben, valamint üzleti és cégértékben keletkezett károkat, igénytől vagy adattól való elesést, helyettesítő termék vagy szolgáltatás beszerzésének árát, legyen a kárigény alapja akár szavatosság, szerződés, szerződésen kívüli károkozás (beleértve a mulasztást is), a termékért való felelősség vagy bármely más jogi elmélet; függetlenül attól, hogy a Doklist.com értesítve lett-e ilyen lehetséges Igényekről, még akkor is, ha a jelen Szerződésben részletezett korlátozott jogorvoslat a kívánt célt nem érte el.


A Doklist.com elhárít minden olyan Egészségügyi Szolgátlatóval kapcsolatos felelőséget (az Egészségügyi Szolgátlatót is beleértve), mely az Oldal, a Szolgáltatások, az API/XML és/vagy az extranet (időleges és/vagy részleges) működésképtelenségéből, áramkimaradásból, állásidőből, késedelméből, zavarából vagy elérhetetlenségéből ered.


KÁRTALANÍTÁS ÉS FELELŐSSÉG

Általános kártalanítás

Mindkét fél ("Kártalanító fél") felelőssége a másik fér ("Kártalanított fél") kompenzálása, kártalanítás és mentesítése minden ténylegesen kifizetett közvetlen veszteség vagy kár (kivéve termelés, profit vagy bevétel kiesését, szerződéstől való elesést, hírnévben, valamint üzleti és cégértékben keletkezett károkat, igénytől vagy adattól való elesést, vagy bármilyen speciális, indirect vagy következményes veszteségeket és/vagy károkat), felelősség, kötelezettség, költség, igény, követelés, kamat, bírság jogi procedúra vagy költség (beleértve a méltányos mértékű ügyvédi díjakat és költségeket) vonatkozásában, amivel a Kártalanított fél az alábbiak következményeként szembesül:

(i) a Kártalanító fél szerződésszegése, vagy

(ii) bármely olyan, harmadik fél által támasztott követelés, mely a Kártalanító fél harmadik féllel szembeni szellemi tulajdonjogok (állítólagos) megsértésével kapcsolatos.


Egyszeri kártalanítás

Az Egészségügyi Szolgáltató egyetért abban, hogy teljes mértékben megvédi, kártalanítja és kármentesíti a Doklist.com-ot (beleértve társult vállalkozásait is), bármely tisztségviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját és megbízottját (Doklist.com mentesített személyek) minden olyan Igénnyel szemben, mely a következők bármelyikéből vagy azokkal kapcsolatosan ered:

(1) bármely olyan megállapodás vagy megegyezés, mely az Egészségügyi Szolgáltató és harmadik felek (beleértve a végfelhasználót) között jött létre, vagy ezen megállapodások és megegyezések az Egészségügyi Szolgáltató általi be nem tartása;

(2) minden, Végfelhasználó által támasztott olyan igény, mely az Oldalon található félrevezető, hibás vagy nem pontos információval kapcsolatos;

(3) bármely más, Végfelhasználó által támasztott olyan igény, mely az Egészségügyi Szolgáltató (beleértve az igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait és képviselőit) felelősségével és kockázatával kapcsolatos (beleértve a szolgáltatásokkal vagy azok hiányával kapcsolatos igényeket, vagy az Egészségügyi Szolgáltató által kínált termékeket/szolgáltatásokat), vagy olyan igények, melyek szerződésen kívüli károkozásból, csalásból, szándékos kötelezettségszegésből, mulasztásból vagy szerződésszegésből ered, melyet az Egészségügyi Szolgáltató követ el, vagy neki tulajdonítható (beleértve igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait és képviselőit)

(4) minden olyan, Doklist.com mentesített személyekkel szemben támasztott igény, mely abból ered, hogy az Egészségügyi Szolgáltató elmulasztotta (a) a megfelelő adóhatóságnál való regisztrációt, vagy (b) kifizetni, behajtani, megtéríteni vagy visszatartani a Szolgáltatásra vonatkozó adókat, díjakat és illetékeket vagy más, adózási vagy díjfizetési körbe tartozó összegeket (beleértve a szobaárat és a jutalékot is);

(5) Minden, a Doklist.com ellen esetleg felmerülő kárigényt, melyet a termékeit vagy szolgáltatásait az Egészségügyi Szolgáltató részére kínáló értékesítő vagy beszállító támaszt a jelen Szerződés vonatkozásában, mely az Egészségügyi Szolgáltató szerződésszegésével (esetleg súlyos szerződésszegésével) vagy (szándékos) mulasztásával kapcsolatos (beleértve az Egészségügyi Szolgáltató igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit vagy képviselőit).


Felelősségvállalás legnagyobb mértéke

Amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten másképp nem rendelkezik, minden, a Fél által a másik Féllel szemben a Szerződéssel kapcsolatban támasztott követelés egy éven belüli összege nem haladhatja meg a Fél által az előző évben fizetett vagy beszedett Díjak összesített összegét, vagy 10 ezer eurót (amelyik nagyobb); kivéve a kártalanító fél csalása vagy szándékos kötelezettségszegése esetén, amikor is a felelősség korlátozása a felelős Félre nem alkalmazandó. A Felek tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy a 6. részben felvázolt felelősségvállalás egyike sem korlátozandó harmadik fél által támasztott igényével vagy harmadik fél felelősségével kapcsolatosan.


Harmadik fél által támasztott igény

Harmadik fél által támasztott igény esetén a kártalanított Fél haladéktalanul értesíti a másik Felet, és a Felek együttesen és jóhiszeműen fognak eljárni, kereskedelmi értelemben méltányos mértékű erőfeszítéseket téve azért, hogy a másikkal konzultálva, együttműködve és egymást segítve az igénnyel szemben védekezzenek és/vagy azt rendezzék; míg a kártalanító Fél jogosult lesz az igény átvételére, valamint a védekezés és a rendezés átvállalására (a kártalanított Féllel való egyeztetés alapján, és mindkét Fél érdekeinek figyelembe vételével), valamint egyik Fél sem tesz felelősségvállalást, nyújt be dokumentumokat, egyezik bele döntésbe vagy köt kompromisszumot vagy bármilyen megegyezést a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül (az ilyen beleegyezést a Felek nem fogják indok nélkül visszatartani, késleltetni, vagy feltételeket támasztani vonatkozásában).


Következményes károkkal, stb. kapcsolatos felelősségkizárás

Semmilyen körülmények között nem lesz egyik Fél sem felelős termelés, profit vagy bevétel kieséséért, szerződéstől való elesés, hírnévben, valamint üzleti és cégértékben keletkezett károk miatt, kárigénytől való elesés miatt vagy indirekt, járulékos, speciális, büntető jellegű vagy következményes veszteség miatt, legyen a kárigény (állítólagos) alapja akár szerződésszegés, szerződésen kívüli károkozás, vagy bármi más.


IDŐTARTAM, FELMONDÁS ÉS FELFÜGGESZTÉS

Jelen Szerződés az Egészségügyi Szolgáltató Doklist.com általi elfogadásával és Egészségügyi Szolgáltató által megfizetett regisztrációs díj Doklist.com számlájára érkezésekor lép hatályba, és a Szerződésben meghatározatlan időre szól.

Bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja vagy felfüggesztheti a Szerződést a következő esetekben:

(a) a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, jelen Szerződés, vagy bármely más szerződés vonatkozásában, mely az Egészségügyi Szolgáltató és a Doklist.com bármely társult vállalkozása között jött létre, vagy

(b) a másik fél csődje vagy fizetésképtelensége (vagy azokra irányuló hivatalos eljárás indítása) esetén


Jelen Szerződés lejártakor vagy felmondása után a következő részek (és azok a részek, amelyek természetüknél fogva hatályosak maradnak a szerződés lejárta után is) továbbra is érvényben maradnak.


TITOKTARTÁS

A Felek tudomásul veszik azt és egyetértenek abban, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos tevékenységek végrehajtása során mindkét Fél hozzájuthat vagy birtokába juthat, akár közvetve vagy közvetlenül, a másik Fél tulajdonában levő bizalmas információnak (továbbiakban "Bizalmas Információ"). Bizalmas Információnak számítanak a végfelhasználó adatai, a tranzakciók adatai, a forgalomra és használatra vonatkozó számok, a marketing, pénzügyi és üzleti tervek, a technikai, szoftver és működési információk, valamint jelen Szerződés feltételei. Minden Bizalmas Információ titkosan és bizalmasan kezelendő.


Mindkét Fél egyetért abban, hogy (a) minden Bizalmas Információ a közlő fél kizárólagos tulajdona marad, és a fogadó fél a jelen Szerződés érdekeinek érvényesítésén kívül azt más célokra nem használhatja, (b) körültekintő módon jár el és megfelelő módszereket használ annak érdekében, hogy dolgozói, tisztségviselői és megbízottjai (továbbiakban a „Hozzáféréssel rendelkező személyek”) fenntartsák a Bizalmas Információ védelmét, (c) biztosítja azt, hogy a Hozzáféréssel Rendelkező Személyek nem fogják a Bizalmas információt (i) lemásolni, közzétenni vagy harmadik fél tudomására hozni, vagy (ii) védtelen rendszerben vagy adatbázisban használni és tárolni (a tárolással és használattal kapcsolatban meg kell felelniük jelen Szerződés feltételeinek), valamint (d) a másik Fél írásbeli kérésére a Bizalmas Információt (nyomtatott és digitális formáit is) haladéktalanul megsemmisíti.


A fentieket korlátozni nem kívánva, (a) a Bizalmas Információnak nem képezi részét olyan információ, mely (i) nyilvános információnak számít, vagy azzá lesz a fogadó fél közreműködése vagy mulasztása nélkül, (ii) a jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően is a fogadó fél birtokába volt, (iii) egy olyan harmadik fél közli azt a fogadó féllel, akinek nincs az információt illetően titoktartási kötelezettsége, vagy (iv) kötelező közzétenni törvény, bírósági végzés, idézés vagy kormányzati szerv követelményeinek megfelelően; (b) semmilyen tiltás vagy korlátozás nincs érvényben arra vonatkozólag, hogy bármelyik Fél bizalmas módon közzétegye jelen Szerződést (beleértve az általános információkat, vagy technikai, működési, teljesítménybeli vagy pénzügyi adatokat) társult vállalkozásai számára (kivéve, ha a Felek másban állapodtak meg). Az Egészségügyi Szolgáltató kifejezetten beleegyezik és egyetért abban, hogy az (elérhetőségi) adatait (beleértve a telefonszámot és e-mail címet) megosztja a Artisan Group Kft.-vel és más, Artisan Group Kft.-vel társult vállalatokkal, és ők felhasználhatják ezeket az adatokat, hogy az Egészségügyi Szolgáltató ügyfeleivel kapcsolatba lépjen, azokat megkeresse és elcsábítsa.


VEGYES RENDELKEZÉSEK

Minden levelezés és kommunikáció nyelve angol vagy magyar, azt írásban kell elküldeni e-mailben, faxon vagy országosan elismert futárszolgálattal a fogadó fél e-mail címére, fax számára vagy címére, ahogy az a jelen Szerződésben meg van adva.


Mindkét fél saját maga viseli a költségeket, amik részéről a jelen szerződés aláírásával, megkötésével és a szerződéses tevékenységek végrehajtásával járnak (beleértve az integrációt és összekapcsolást).


Amennyiben a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, egyik fél sem jogosult a jelen Szerződés által szabályozott jogai és kötelezettségei átadására, átengedésére vagy megterhelésére a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Jelen Szerződés mindkét Fél, illetve jogutódjaik és engedményeseik hasznára és javára jött létre, és jelen Szerződés nem szándékozik (hallgatólagos módon sem) más személyre ruházni semmilyen jogot vagy felhatalmazást, előnyt vagy bármely fajta megoldást, mely ehhez a Szerződésből köthető vagy ebből ered; kivéve ha és olyan mértékig ahogy az a jelen Szerződésben kifejezetten szerepel. Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi és azzal egyetért, hogy a Doklist.com a szükséges mértékig időnként előzetes beleegyezés vagy értesítés nélkül is jogosult lesz átadni, átruházni, megújítani, megterhelni, átengedni a számlákkal kapcsolatos követeléseit (beleértve a számlázást és az adósságbehajtást) a Doklist.com valamelyik társult vállalatának (beleértve az Artisan Group Kft.-t) vagy egy adósságbehajtó cégnek, vagy felkérheti a Doklist.com valamelyik társvállalatát, hogy a Doklist.com nevében elvégezze a számlázást és behajtsa az adósságot.


Ha jelen Szerződés bármelyik pontja érvényét veszti vagy nem lesz többé kötelező erejű, a Szerződés többi része mindkét Félre változatlanul kötelező érvényű marad. Ilyen esetben a Felek az érvénytelen és nem kötelező erejű részt kicserélik egy olyan részre, mely érvényes és kötelező erejű, és a lehető legnagyobb mértékig azonos a kicserélt résszel, a Szerződés tartalmát és céljait figyelembe véve.


A jelen Szerződésre vonatkozóan vagy abból előny szerzése reményében a Szerződés hatálya alatt vagy ahhoz köthetően annak aláírásáért, kézbesítéséért, hitelesítéséért, regisztrációjáért, iktatásáért, abban foglalt kötelezettségek teljesítéséért az Egészségügyi Szolgáltató (beleértve dolgozóit, igazgatóit, tisztségviselőit vagy más képviselőit) (i) nem fog közvetlen vagy közvetett módon (a) harmadik fél számára (beleértve kormányzati vagy politikai szerv tisztségviselőit, képviselőit vagy jelöltjét) ajánlani, ígérni vagy adni, vagy (b) keresni, elfogadni vagy ajánlatba beleegyezni maga vagy más fél számára semmilyen olyan ajándékot, fizetséget, jutalmat, juttatást vagy bármilyen fajta előnyt, mely vesztegetésként, törvénytelen vagy korrupt eljárásként értelmezhető; valamint (ii) az Egészségügyi Szolgáltató tiszteletben tartja az összes vonatkozó vesztegetés- és korrupcióellenes törvényt (beleértve az USA külföldi korrupciót tiltó törvényét és az Egyesült Királyság vesztegetési törvényét).


Jelen Szerződés online módon, nyomtatott, pdf vagy fax verzió aláírásával és elküldésével is megköthető. A fentebb említett módon kötött Szerződése bármelyike eredeti, érvényes és jogilag kötelező érvényűnek tekintendő. A Szerződés csak akkor lép hatályba, ha azt a Doklist.com elfogadja és jóváhagyja, és erről írásos értesítést küld. Az Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, elfogadja és beleegyezik jelen Szerződés feltételeibe. A Szerződést nem szükséges lepecsételni vagy bélyegezni, anélkül is érvényes és jogilag kötelező erejű.


IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

Jelen Szerződésre a magyar törvények vonatkoznak, és mindent, ami a Szerződésbe foglalt, a magyar törvényeknek megfelelően kell értelmezni. Bármely a Szerződéssel kapcsolatos vita esetén a Felek kizárólag az illetékes Pesti Központi Budapesti Bíróság vagy Fővárosi Törvényszékhez.


A Felek tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy a jelen cikkelyt korlátozni nem kívánva, a jelen Szerződés nem akadályozhatja vagy korlátozhatja a Doklist.com-ot abban a jogában, hogy jogi lépéseket kezdeményezzen vagy bírói/ideiglenes végzést vagy (meghatározott) végrehajtást kérjen az Egészségügyi Szolgáltató alapítási helye/székhelye szerint illetékes bíróság előtt, a helyi vonatkozó törvényeknek megfelelően; ilyen célból az Egészségügyi Szolgáltató lemond arról a jogáról, hogy esetében esetleg illetékes más bírósághoz forduljon, vagy más vonatkozó törvényre hivatkozzon.


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szerződés megváltoztatására.


1. SZÁMÚ FÜGGELÉK

Definíciók

„Egészségügyi Szolgáltatás Tartalom”: olyan Tartalom, melyet az Egészségügyi Szolgáltató posztol, feltölt, közzétesz, továbbít vagy elérhetővé tesz az Oldalon vagy a Szolgáltatásokon keresztül (beleértve a képeket, tájékoztató információt, árakat és rendelkezésre állást, de kivéve a Végfelhasználói Tartalmat), részeként annak, hogy az Egészségügyi Szolgáltató használja a Szolgáltatásokat.


„Az Egészségügyi Szolgáltató oldal”: az Egészségügyi Szolgáltató egy vagy annál több weboldala, vagy mobil oldala vagy alkalmazásai, melyen a Doklist.com a Szolgáltatásokat hosztolja, tervezi, fejleszti, vagy más (közvetett vagy közvetlen) módon elérhetővé teszi.


„Doklist.com Tartalom”: az Oldal, a Szolgáltatások és bármely olyan tartalom, melyet a Doklist.com az Oldalon vagy Szolgáltatásokon keresztül tesz elérhetővé, beleértve minden olyan tartalmat, melyet harmadik fél (tovább)lincenszel, de kivéve az Ügyfél Tartalmat. A fogalmak tisztázása érdekében, a Tartalomhoz tartozik minden olyan digitális marketing Tartalom, melyet a Doklist.com a Szerződéssel kapcsolatosan biztosít, továbbá a Doklist.com Tartalommal létrehozott vagy azt tartalmazó bármely Ügyféloldal általános dizájnja vagy összeállítása.


„Tartalom”: szöveg, grafika, kép, zene, szoftver, audió, videó, információ vagy más, szerzők által létrehozott anyag.


„Adatkezelő”: az adatkezelő definíciója ugyanaz, mint ahogyan az az európai adatvédelmi törvényekben szerepel.


„Adatfeldolgozó”: az adatfeldolgozó definíciója ugyanaz, mint ahogyan az az európai adatvédelmi törvényekben szerepel.


„Adatvédelmi érintett”: az adatvédelmi érintett definíciója ugyanaz, mint ahogyan az az európai adatvédelmi törvényekben szerepel.


„EGK”: Az Európai Gazdasági Közösség, és annak tagországai.


„Végfelhasználó”: az Egészségügyi Szolgáltató oldal végfelhasználója vagy ügyfele.


„Végfelhasználói Adatok”: z Egészségügyi Szolgáltató nevében a Végfelhasználóktól gyűjtött adatok, amelyek személyes adatok is lehetnek.


„Európai adatvédelmi törvények”: a 95/46/EC rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; az (2009/136/EC által módosított) 2002/58/EC rendelet az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, bármely nemzeti törvénykezés vagy szabályozás, mely a fent említett rendeleteken alapul, valamint (amikor alkalmazandó) az (EU) 2016/679 számú, európai általános adatvédelmi rendelet, annak későbbi alkalmazásait és módosításait is beleértve.


„Megbízás”: bármely írásos megbízás, melyet az Egészségügyi Szolgáltató ad a Doklist.com-nek a jelen Szerződés keretein belül történő Szolgáltatások elvégzésére.


„Személyes adatok”: a személyes adatok definíciója ugyanaz, mint ahogyan az az európai adatvédelmi törvényekben szerepel.


„Feldolgozó vagy Feldolgozás”: a Feldolgozó vagy Feldolgozás definíciója ugyanaz, mint ahogyan az az európai adatvédelmi törvényekben szerepel.


„Szolgáltatások”: olyan szolgáltatások, melyet a Doklist.com nyújt időről-időre, jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően.


„Oldal”: bármely weboldal, vagy online vagy mobil weboldal, vagy alkalmazás, melyet a Doklist.com indít, kezel, tart fent vagy működtet (vagy nevében indítják, kezelik, tartják fent vagy működtetik)


„Védjegy”: minden olyan védjegy, szolgáltatást védő jegy, üzleti név, logó vagy szlogen, mely alkalmas arra, hogy valamely termék vagy szolgáltatás eredetét, forrását vagy kapcsolatát jelölje